Hơn 50 công trình nghiên cứu về Cây Hoàn ngọc

ho đến nay, đã có hơn 50 công trình nghiên cứu về tác dụng phòng chống bệnh của Cây Hoàn ngọc. Trong đó, có những công trình nghiên cứu tầm cỡ quốc tế đã công bố những kết quả thật bất ngờ về cây hoàn ngọc.